Mèo trưởng thành các loại (Anh lông ngắn, Scottish tai cụp, Munchkin chân ngắn, Maine Coon, Bengal, Ragdoll) trên 1 tuổi