Sushi bites cho chó

Cho cún ăn:

Từ 1 – 2 miếng cho chó 1 – 5 kg.

Từ 2 – 3 miếng cho chó 5 – 10 kg.

Từ 3 – 5 miếng cho chó 10 – 20 kg.