Hạt Instinct Grain Free Recipe with Read Chicken dưỡng da lông cho chó trưởng thành 1,8kg